Aktieägaravtal

Är en avtalsform vilket ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag (AB). Innehållet i avtal kan, till skillnad mot bolagsordningen, hållas hemligt för utomstående. Innebörden blir ofta att aktieägaravtal används för att bestämma frågor som aktieägarna inte kan eller vill reglera i bolagsordningen.