Nyheter

Nya bestämmelser vad gäller uppdragsavtal

Ångerrätt med ångerfrist

När ett uppdragsavtal ingås hemma hos säljare (uppdragsgivare) eller utanför mäklarens kontor kan 14 dagars ångerrätt enligt nya konsumentskyddsregler komma till att bli aktuellt.

Riksdagen antog den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som berör konsumentskyddet vid avtal mellan näringsidkare och konsument. Reglerna bygger på ett EU-direktiv vilket Sverige till alla delar åtagit sig att implementera i vår svenska lag. Reglerna börjar gälla/träder i kraft den 13 juni 2014.

Det innebär att reglerna om ångerrätt utökas till att även gälla för avtal om köp av lös egendom och avtal om tjänster som ingås mellan näringsidkare och konsument då parterna är samtidigt närvarande, utanför näringsidkarens affärslokaler. Dessutom uppställer de nya reglerna innehåller informationsskyldighet som näringsidkare har att fullgöra innan avtalet ingås.

Men som alltid finns det även här undantag. I EU-direktivet räknas upp ett stor antal undantag, av vilka vissa tar sikte på avtal som på olika sätt berör fast egendom.

De nya reglerna riktar sig mot Uppdragsavtal som parterna tillsammans ingår på annan plats, såsom i kundens bostad. Avtalet ingås då utanför mäklarens fasta affärslokal. Det ska noteras att det i definitionen ingår att parterna är samtidigt närvarande då man träffar avtalet, vilket är det normala i de fall mäklaren besöker kunden i bostaden.

Informationsskyldighet
I denna situation är också mäklaren skyldig att innan avtalet ingås lämna viss i lagtexten angiven information till konsumenten såsom uppgifter om sig och sin verksamhet, om själva tjänsten, dess pris eller hur priset beräknas, gällande reklamationsregler och inte minst om den ångerrätt konsumenten med vissa undantag har enligt lagen, hur den ska utövas m.m. Detta ska ske på ett klart och begripligt sätt i en handling, vilket i praktiken innebär i pappersform. Brister i informationsplikten kommer att beivras med stöd av marknadsföringslagens bestämmelser.

Ångerrätt
I det fall uppdragsavtalet kommer att berörs av de nya reglerna ges uppdrragsgivaren (säljaren) rätt att utan angivande av något skäl, frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). En förutsättning för att ångerfristen då ska börja löpa är dock att konsumenten före avtalet fått den information som berörs ovan, i annat fall börjar fristen löpa först när det sker.

Bopriser

Semestern närmar sig sitt slut för allt fler och marknaden får fart igen

Marknadsutbudet återställs till normala nivåer efter semestern. Allt sedan 2008 har HEMNET fört statistik över intresset för att köpa och sälja. I en historisk tillbakablick är det vecka 33 som marknaden verkligen har kommit igång enligt tillgänglig statistik.

Om vi innevarande år ser tillbaka ett par veckor i tiden så har antalet nyinkomna objekt fördubblats. Dessutom vittnar SEB:s boprisindikator att förväntningar på bostadsmarknaden fortsatt är höga. Privatekonom Jens Magnusson på SEB har i ett pressmeddelande uttryckt att han kunnat konstatera att ”hushållen fått rätt och bopriserna fortsätter uppåt”. Hans förklaring är de delvis fortsatt sjunkande räntor men också av att förväntningarna till viss del är självuppfyllande.

Tron på låg ränta leder till att färre binder lånen
På en fråga vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år är förväntningarna att den är lägre än idag.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.